توضیحات خرید

تنها با پرداخت هزینه حمل و نقل، بار را در محل رویت نموده و قبل از تخلیه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید.

قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنی الزامی است.